Amaç ve Hedefi

Merkezimizin amaçları ve hedefleri, 

 • Farmasötik, biyofarmasötik, endüstriyel eczacılık, kozraetoloji, antidoping eğitim ve doping kontrol alanlarında gerekli eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
    
 • Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel ve kamu kuruluşları ve derneklerle işbirliği yapılması ve bunlarla bilimsel, endüstriyel ve teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlanması,
    
 • Merkezin çalışma alanlarında ileri düzeyde uzmanlık kursları, sertifika programları düzenlemesi, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemesi ve bu gibi faaliyetlere katılması; bu amaçlarla yurtdışı bilimsel kuruluşlarla ortak programlar düzenlemesi,
    
 • Tedavide kullanılan ilaç ve ilaç şekilleri ile sporda doping, doping kontrolü ve dopinge karşı eğitim konularında kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel sonuçların sözlü veya yazılı olarak halka yayılması,
    
 • Konusu ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi birikimi ve deneyimi sağlamak üzere ilgili öğretim elemanlarına, eczacılık eğitimi gören öğrenci ve mezunlarına yurt içi ve yurtdışı burslar verilmesi, bu amaçla çeşitli ödüllü yarışmalar düzenlenmesi,
    
 • Hacettepe Üniversitesinin ilgili birimlerinin ve üniversitenin farmasötik, biyofarmasötik bilimler, endüstriyel farmasi, kozmetoloji ve doping, antidoping eğitim ve doping kontrolü de içeren konularda protokol anlaşması olan özel sektör ve kamu kuruluşlarındaki her seviyedeki öğretim elemanı, personel ve öğrencinin eğitimlerinin yapılması,
    
 • Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda inceleme ve araştırma yapılması, proje hazırlanması, eğitim programları düzenlenmesi, her türlü bilimsel mütalaada bulunulması ve bu kuruluşlarla işbirliği yapılması,
    
 • Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunulması 

 olarak tespit edilmiştir.