Yönetmelik

FARMASÖTİK VE BİYOFARMASÖTİK BİLİMLER
TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FATUM) YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ

Madde 1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 3.üncü maddesinin (j) bendi ve 7.nci maddesinin (d) bendinin 2.nci fıkrası uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 19.6.1991 tarih ve 91-49 sayılı kararı ile kurulması önerilen "Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırmalar Merkezi (FATUM)" Yükseköğretim Kurulunun 17.10.1991 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilmiştir. Bu yönetmelikte FATUM "Merkez" olarak adlandırılmıştır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik Merkezin kuruluş, işleyiş ve görevlerini düzenler.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen bazı deyimlerden,
a)    Üniversite : Hacettepe Üniversitesi,
b)    Merkez  : Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırmalar Merkezi,
c)    Rektör : Hacettepe Üniversitesi Rektörü'nü ifade eder.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 4- Hacettepe Üniversitesine bağlı bir birim olan "Hacettepe Üniversitesi Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Teknoloji Uygulama ve Araştırmalar Merkezi (FATUM)"nin araştırma ve uygulama faaliyetleri, Eczacılık Fakültesi bünyesindeki ilgili anabilim dallarının çalışma alanına giren, farmasötik, biyofarmasötik, endüstriyel farmasi, kozmetoloji, sporda doping maddeleri, anti-doping eğitim ve doping kontrol konularında uygulamalı çalışmaların yapılması ve ilgili mesleki dallardaki personelin yetiştirilmesi ve eğitimin desteklenmesi amacıyla, eğitim, öğretim, uygulama ve araştırmalarda bulunur. Gerektiğinde bu konularda diğer kamu kurumları, üniversiteler ve endüstriyel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar ve yürütür.

AMAÇ

Madde 5- Merkezin amacı aşağıda gösterilmiştir.
a)    Farmasötik,  biyofarmasötik,  endüstriyel eczacılık,  kozmetoloji, antidoping eğitim ve doping kontrol alanlarında gerekli eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
b)    Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için yurtiçi ve yurtdışı bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları, özel ve kamu kuruluşları ve derneklerle işbirliği yapılması ve bunlarla bilimsel, endüstriyel ve teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlanması,
c)    Merkezin çalışma alanlarında ileri düzeyde uzmanlık kursları, sertifika programları düzenlemesi, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemesi ve bu gibi faaliyetlere katılması; bu amaçlarla yurtdışı bilimsel kuruluşlarla ortak programlar düzenlemesi,
d)    Tedavide kullanılan ilaç ve ilaç şekilleri ile sporda doping, doping kontrolü ve dopinge karşı eğitim konularında kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel sonuçların sözlü veya yazılı olarak halka yayılması,
e)    Konusu ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi birikimi ve deneyimi sağlamak üzere ilgili öğretim elemanlarına, eczacılık eğitimi gören öğrenci ve mezunlarına yurt içi  ve yurtdışı burslar verilmesi, bu amaçla çeşitli ödüllü yarışmalar düzenlenmesi,
f)     Hacettepe Üniversitesinin ilgili birimlerinin ve üniversitenin farmasötik,  biyofarmasötik bilimler, endüstriyel farmasi, kozmetoloji ve doping, antidoping eğitim ve doping kontrolü de içeren konularda protokol anlaşması olan özel sektör ve kamu kuruluşlarındaki her seviyedeki öğretim elemanı, personel ve öğrencinin eğitimlerinin yapılması,
g)    Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç  duydukları  alanlarda  inceleme  ve  araştırma  yapılması,  proje hazırlanması, eğitim programları düzenlenmesi, her türlü bilimsel mütalaada bulunulması ve bu kuruluşlarla işbirliği yapılması,
h)    Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunulması olarak tesbit edilmiştir.

ORGANLAR

Madde 6- Merkez`in organları aşağıda gösterilmiştir.
a)    Merkez Müdürü,
b)    Merkez Yönetim Kurulu,
c)    Merkez Danışma Kurulu

MERKEZ MÜDÜRÜ

Madde 7- (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
(4) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların  düzenli  bir  şekilde  yürütülmesinden, Merkezin  tüm  etkinliklerinin  gözetim  ve  denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından  Rektör’e  karşı  birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil  eden  Müdür;  Yönetim  Kuruluna  başkanlık  eder, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin  genel  durumu  ve işleyişi  hakkındaki  raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan  sonra Rektör’e sunar.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 8- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili anabilim dalı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az üç kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Madde 9- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre    sunmak, 
c )Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım  konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve  
bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek    
çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara 
bağlamak.


MERKEZ DANIŞMA KURULU

Madde 10- Danışma Kurulu, Merkez faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Yılda en az bir kere Müdürün daveti üzerine toplanır.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca belirlenecek, Merkezin çalışma alanı ile yakından ilgili Bakanlıklar ile Kamu ve Özel kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

PERSONEL İHTİYACI

Madde 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.